HOKAP Online

  


   Gratis verzenden v.a.  € 35.00

Adres : Rhijnsburglaan 19  
    8181 XW Heerde  
Telefoon : 0578 - 691608  
Email : info@hokaponline.nl  
  Winkel » Algemene Voorwaarden Mijn Account  |  Inhoud Winkelwagen  |  Afrekenen   
CategorieŽn
Lijstmaat
Nieuwe Producten meer

MM9757 (bxh):50x60 1 opening:
€ 20,64
(€ 17,06 Excl. BTW)
Informatie
Contact
Betaalwijze
Verzendkosten / Retouren
Privacy verklaring
Algemene Voorwaarden
Veel Gestelde Vragen
Levertijden
Levertijden
Betaalmethoden
Betalen met iDeal.
Verschillende betaalmethoden
Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 HOKAP online is een initiatief van HOKAP, gevestigd te Heerde. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door HOKAP online.
1-2 Bijzondere, van de voorwaarden van HOKAP online afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkende bepalingen zijn bovendien slechts van toepassing op de daarvoor bestemde overeenkomst. Op latere overeenkomsten zullen niet automatisch dezelfde afwijkende bepalingen van toepassing zijn.

Artikel 2 Aanbiedingen.
2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes van HOKAP online zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. HOKAP online behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk wordt.
2-2 Een overeenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van de bestelling door HOKAP online. HOKAP online behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan een bestelling te verbinden. Indien HOKAP online een bestelling weigert, zal zij dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling mededelen.

Artikel 3 Prijzen.
De prijzen van de door HOKAP online leverbare goederen zijn in euro's inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden bij iedere bestelling separaat vermeld.

Artikel 4 Levering en leveringstermijnen
4-1 Levering geschiedt aan het door de koper opgegeven adres, mits dit een adres in Nederland of Belgie is. De goederen worden verzonden per NedPak.
4-2 Opgegeven leveringstermijnen gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de koper HOKAP online schriftelijk in gebreke te stellen. De toepasselijkheid van artikel 7:46f lid 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er geen beletselen voor HOKAP online zijn de goederen te leveren.
4-3 Indien er een verkeerd adres wordt opgegeven door de wederpartij dan is zij verplicht om extra bezorgkosten te betalen van € 6,75. Bij het niet reageren op de kaart van de vervoerder NEDPAK, waardoor zending retour wordt gezonden, zijn de kosten van € 6,75 na opdracht voor de wederpartij.

Artikel 5 Reclame
5-1 De koper verplicht zich de goederen bij aflevering te controleren op gebreken en beschadigingen. Indien de goederen gebreken vertonen en/of beschadigd zijn, dient de koper zulks binnen 48 uur na levering schriftelijk aan HOKAP online te melden. Na het verstrijken van voormelde termijn wordt ervan uitgegaan, dat de goederen de koper in goede staat hebben bereikt.
5-2 Indien de reclame naar het oordeel van HOKAP online juist is, zal HOKAP online hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
Zo lang HOKAP online geen volledige betaling van de geleverde goederen heeft ontvangen, blijven deze eigendom van HOKAP online.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
7-1 Op alle door HOKAP online geleverde goederen behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan indien HOKAP online hiervoor haar uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Dit geldt niet voor goederen geleverd door de koper.
7-2 Voor de in strijd met de artikel 7-1 verrichte handeling is de koper een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van HOKAP online aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
7-3 Goederen geleverd door de koper, zullen nooit en te nimmer gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor de koper de goederen heeft afgegeven.

Artikel 8 Annuleren/Retour

8-1 Indien de koper de bestelling annuleert voor dat deze in productie is gezet is er geen schadeloosstelling aan hokaponline verschuldigd en wordt het betaalde bedrag per omgaande retour betaald. Als de order in productie is gezet kan deze niet worden geannuleerd  met recht van terug betaling.
8-3 Passepartouts, karton en foam worden op maat gemaakt en hebben geen recht van ruiling of retour.
8-4 Indien u een niet op maat gemaakt product retour wenst te zenden, dan dient u contact met ons op te nemen. De portokosten voor deze retour zending zijn voor rekening koper. Vermeldt altijd duidelijk om welke ordernummer het gaat. Wanneer u de bestelling wilt annuleren binnen 7 dagen na ontvangst van uw aangekochte producten, verzendt u deze in de originele verpakking retour. U krijgt uw aankoopbedrag van de goederen retour, ongeacht de reden van de retour zending.

Artikel 9 Overmacht
9-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, uitsluitingen, verlies of beschadiging van zaken bij transport naar HOKAP online, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van HOKAP online, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van HOKAP online dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor HOKAP online overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering van de goederen, zonder dat de koper enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard dan ook kan doen gelden.
9-2 HOKAP online is in dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te hare beoordeling, de koopovereenkomst te ontbinden of deze op te schorten, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 10 Gebruik van internet als communicatiemiddel
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen HOKAP online en de koper, is HOKAP online niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HOKAP online.

Artikel 11 Persoonsgegevens
HOKAP online respecteert en beschermt de privacy van haar kopers. HOKAP online beperkt zich tot registratie van die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de koper. HOKAP online verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden.
De door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Tenzij de koper aangeeft daarop geen prijs te stellen, zal HOKAP online de gegevens gebruiken om haar producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van haar kopers.

Artikel 12 Betaling.
12-1 De bestelde goederen dienen te worden betaald binnen zeven dagen na de bestelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Levering vindt plaats, nadat HOKAP online betaling heeft ontvangen.
12-2 HOKAP online is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de koper een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de besteldatum dan wel de factuurdatum, indien levering op rekening is overeengekomen. Tevens is HOKAP online gerechtigd een bedrag van € 7,50 administratiekosten in rekening te brengen, indien aanmaning noodzakelijk is.
12-3 HOKAP online is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de koper alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
12-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat HOKAP online zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 13 Toepasselijk recht
Op alle door HOKAP online gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 14 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de burgerlijke rechter van Zwolle, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 15 Verzekering goederen.                                                                                                                                                                                                                                                                     De order is verzekerd als de schade binnen 24 uur is gemeld en bij de eerste levering wordt aangenomen. De schade wordt niet vergoed als meerdere keren de order op transport gaat en niet wordt aangenomen. Het afleveradres en de dag van levering mag u een dag voor levering wijzigen

Ga verder
Winkelwagen meer
0 voorwerpen
Reviews meer
Site is overzichtelijk. Eenvoudig om passe-partout passend t ..
5 van 5 Sterren!

2 passe-partouts besteld. Nadat ik gemeld had dat er per ong ..
5 van 5 Sterren!

Mooi materiaal met een duidelijke handleiding. alles was zee ..
5 van 5 Sterren!
Snel Zoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het product te vinden.
Geavanceerd Zoeken
Talen
Nederlands Duits

        Catalog RSS